БРОДИКА ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5888-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, е в изпълнение на проект:

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал на БРОДИКА ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект по отношение на БРОДИКА ООД и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

Период на изпълнение: 27.07.2020 г. – 27.10.2020 г.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, в това число: 8 500.00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.